Phố Thanh Bảo, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Giới thiệu và bản đồ tại Phố Thanh Bảo, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Nối từ phố Sơn Tây đến phố Nguyễn Thái Học. Thời Pháp thuộc là đường 356 (voie 356), tên Thanh Bảo mới đặt năm 1994. Phố này nằm trọn trên đất làng Thanh Bảo cũ. Làng này vốn do làng Thanh Ninh và Phụ Bảo hợp nhất từ giữa thế kỷ XIX. Cho tới trước khi Pháp xâm lược, khi còn tòa thành đất bao quanh khu dân cư Thăng Long thì phố Thanh Bảo chính là một khúc tường thành này và chỗ phố Thanh Bảo gặp phố Nguyễn Thái Học chính là một cửa ô xẻ qua tường tòa thành có tên là Ô Thanh Bảo, tên nôm là Ô Cầu Giấy.

 

 


 

Các dịch vụ tiêu biểu Phố Thanh Bảo

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới